Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår privacy policy.

CO-SWE-0058Material För vårdpersonal

Tysabri® - Patientinformationskort för TYSABRI - Engelska

Informationskort som innehåller viktig säkerhetsinformation kring Tysabri.

Ladda ner PDF

CONFIRM-studien

CONFIRM - en fas III, 96 veckor (2 år) lång, multicenter dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie, som utvärderade effekt och säkerhet av dimetylfumarat 240 mg två gånger dagligen och 240 mg tre gånger dagligen oralt jämfört med placebo. Patienter som inkluderades hade skovvis förlöpande multipel skleros.

DEFINE-studien

DEFINE är en fas III, 96 veckor (2 år) lång, multicenter, dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie, som utvärderade effekt och säkerhet av dimetylfumarat 240 mg två gånger dagligen och 240 mg tre gånger dagligen oralt jämfört med placebo, hos patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. Beställ särtryck.

AFFIRM NEJM

AFFIRM-studien är en Fas 3-studie och registreringsstudie för natalizumab som publicerades i The New England Journal of Medicine år 2006.

Fampyra® - Vägledning för tidig upptäckt av nedsatt gångförmåga

Ladda ner PDF

Om MS® - Funktionsstörningsskattning, EDSS, vid MS

Ladda ner PDF

Tysabri® - Formulär inför påbörjandet av behandling med TYSABRI

Detta formulär ska läsas igenom noggrant innan behandling med TYSABRI fortsätter.

Ladda ner PDF

Tysabri® - Formulär inför fortsatt behandling med TYSABRI

Detta formulär ska läsas igenom noggrant innan behandling med TYSABRI fortsätter.

Ladda ner PDF

Tysabri® - Formulär inför utsättningen av behandling med TYSABRI

Detta formulär ska läsas igenom noggrant innan utsättning av behandling med TYSABRI sker.

Ladda ner PDF

Tysabri® - Läkarinformationen Tysabri (natalizumab) version 17: Augusti 2017

Behandling med *TYSABRI® ska initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av neurologiska sjukdomar på kliniker med tillgång till MRT inom rimlig tid.

Ladda ner PDF

Tysabri® - Riskstratifieringschema för Tysabri

Senast uppdaterad: 2019-02-07

Ladda ner PDF

Tysabri® - PML broschyr

Utredning vid misstanke om PML

Ladda ner PDF

Plegridy® - Pen Instruktion

Plegridy Pen instruktioner att använda vid motet med patient

Ladda ner PDF

Antal beställda varor: 0

Avonex® Rx F (interferon beta-1a) L03AB07
Baserad på SPC 06/2019

Indikation: För behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Avonex är också indicerat för behandling av patienter som har upplevt en enda demyeliniseringsepisod med en aktiv inflammationsprocess om den är allvarlig nog att motivera behandling med intravenösa kortiokosteroider, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienten bedöms uppvisa hög risk för att utveckla skovvis förlöpande MS.
Dosering: den rekommenderade dosen för behandling av skovvis förlöpande MS är 30 mikrogram (0,5 ml lösning) injicerat intramuskulärt (i.m) en gång per vecka.
Kontraindikationer: det är kontraindicerat att inleda behandling med Avonex under graviditet och hos patienter med svår depression/självmordstankar.
Förpackning Injektionsvätska, lösning, 30 mikrogram -4x0,5 ml förfylld injektionspenna.
För mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se
Biogen Sweden AB, Kanalvägen 10A, 194 61 Upplands Väsby • www.biogenpro.se
AVO-SWE-0052(3)


Fampyra®(fampridin) Rx F N07XX07 SPC 08/2018
Indikationer: Fampyra är inducerat för förbättring av gångförmågan hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7).
Dosering: Den rekommenderade dosen är en 10 mg-tablett två gånger dagligen, som tas med 12 timmars mellanrum (en tablett på morgonen och en tablett på kvällen). Fampyra ska inte administreras oftare eller vid högre doser än rekommenderat. Tabletterna ska tas utan mat. Om ingen förbättring observeras ska Fampyra sättas ut.
Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med tidigare kramper i anamnesen eller som för närvarande har kramper. Patienter med lindrig, måttlig eller svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance <80 ml/min). Samtidig användning av Fampyra och läkemedel som hämmar den organiska katjontransportören 2 (OCT 2) till exempel cimetidin.
För ytterligare information om förpackningar, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris www.fass.se
FM-SWE-0032(1)


Plegridy® Rx F (peginterferon beta-1a) L03AB13 SPC 03/2019
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. .

Indikation: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS.
Dosering: Den rekommenderade dosen för behandling är 125 µg (0,5 ml lösning) injicerat subkutant varannan vecka.
Kontraindikation: Behandling skall inte inledas under graviditet eller hos patienter med depression och självmordstankar.
Biverkningar: De vanligaste biverkningar är reaktioner vid injektionsstället och influensaliknande symtom.
Förpackningar: Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna och förfylld spruta (PFS). Startpack (63 µg / 94 µg) och underhållsdos 125 µg
För mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris vänligen se www.fass.se PE-SWE-0062b(2)


TECFIDERA®, (dimetylfumarat), Rx F, NO7XX09, Enterokapsel 120/240mg, SPC 02/2019.
Indikation: Vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros
Varningar & försiktighet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Sällsynta fall av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) har förekommit.
För ytterligare information om förpackningar, kontraindikatio­ner, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se


Tysabri® Rx F (natalizumab) ATC kod: L04AA23
Baserad på SPC 08/2018
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Indikation: I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år eller en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT.
Förpackning, dosering: 300 mg koncentrat till infusionsvätska. Administreras som intravenös infusion en gång var 4:e vecka
Kontraindikationer: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden.
Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Följande riskfaktorer är förknippade med en ökad risk för PML: förekomst av anti-JCV-antikroppar; Behandling efter 2 år; användning av immunosuppressiva medel före behandling med TYSABRI. Nyttan och riskerna med TYSABRI-behandling ska utvärderas regelbundet. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML.
Före start av behandling med TYSABRI måste en nyligen genomförd (vanligen inom ca tre månader) undersökning med MRT finnas tillgänglig som en referens och upprepas minst årligen. Mer frekventa MRT-undersökningar ska övervägas för patienter som löper en högre risk att drabbas av PML.
För information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, dosering, pris och förpackning se www.fass.se.
TY-SWE-0217