Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår privacy policy.

CO-SWE-0058Material För dina patienter

Tysabri® - Patientinformationskort för TYSABRI - Engelska

Informationskort som innehåller viktig säkerhetsinformation kring Tysabri.

Ladda ner PDF

Plegridy® - Startbox

Avonex® - Kylväska

Fampyra® - Patientbroschyr

Ladda ner PDF

Tecfidera® - Förstå din Tecfidera® -behandling

Broschyr som förklarar MS och hur TECFIDERA verkar, vilken effekt det kan förväntas ge, hur läkemedlet tas och vilka eventuella biverkningar det kan ge.

Ladda ner PDF

Om MS - Poster

Generella kostråd

Ladda ner PDF

Om MS - Mat man mår bra av

Generella kostråd - broschyr

Ladda ner PDF

Om MS® - En broschyr om MS

Ladda ner PDF

Om MS® - En folder om multipelskleros.nu

Ladda ner PDF

Avonex® - Patientbroschyr

Broschyr med information till patienter som fått Avonex® förskrivet av sin läkare.

Ladda ner PDF

Avonex® - Pen Broschyr

Ladda ner PDF

Tysabri® - Start kit (box)

Innehåller följande material: Tysabri Patientfolder, Patientinformationskort, Broschyr om MRT samt Broschyr om MS och visitkort med information om multipelskleros.nu.

Om MS® - Att bli förälder med MS

Ladda ner PDF

Tysabri® - Patientinformationskort för TYSABRI

Informationskort som innehåller viktig säkerhetsinformation kring Tysabri.

Ladda ner PDF

Om MS® - Att ha en förälder med MS

Ladda ner PDF

Om MS® - En broschyr om Fatigue

Ladda ner PDF

Tysabri® - Till dig som får behandling med Tysabri® (natalizumab) vid skovvis förlöpande MS

Patientbroschyr om MS och Tysabri, med en kort bakgrund till sjukdomen och information om Tysabri.

Ladda ner PDF

Avonex® - Startbox

Om MS® - MRT vid MS

Ladda ner PDF

Om MS® - En broschyr om MS

Engelska

Ladda ner PDF

Om MS® - En broschyr om MS

Arabiska

Ladda ner PDF

Om MS® - En broschyr om MS

Bulgariska

Ladda ner PDF

Om MS® - En broschyr om MS

Farsi

Ladda ner PDF

Om MS® - En broschyr om MS

Grekiska

Ladda ner PDF

Tecfidera® - Förstå din Tecfidera® -behandling - Persiska / Farsi

Ladda ner PDF

Tecfidera® - Förstå din Tecfidera® -behandling - Kurdiska

Ladda ner PDF

Tecfidera® - Förstå din Tecfidera® -behandling - Arabiska

Ladda ner PDF

Tecfidera® - Förstå din Tecfidera® -behandling - Engelska

Ladda ner PDF

Tecfidera® - Förstå din Tecfidera® -behandling - Spanska

Ladda ner PDF

Tecfidera® - Förstå din Tecfidera® -behandling - Franska

Ladda ner PDF

Tecfidera® - Förstå din Tecfidera® -behandling - Polska

Ladda ner PDF

Tecfidera® - Förstå din Tecfidera® -behandling - Serbokratiska

Ladda ner PDF

Om MS® - En broschyr om MS

Kurmanji

Ladda ner PDF

Om MS® - En broschyr om MS

Serbiska

Ladda ner PDF

Plegridy® - Patientfolder

Förstå din Plegridybehandling

Ladda ner PDF

Plegridy® - Patientpass

Plegridy® - instruktionsfilm

Visitkort – Hänvisning till instruktionsfilm på www.medicininstruktion.se

Plegridy® - Träningspenna

Plegridy® - Patientbroshyr - Arabiska

Ladda ner PDF

Plegridy® - Patientbroshyr - Engelska

Ladda ner PDF

Plegridy® - Patientbroshyr - Persiska/Farsi

Ladda ner PDF

Plegridy® - Patientbroshyr - Kurdiska

Ladda ner PDF

Plegridy® - Patientbroshyr - Spanska

Ladda ner PDF

Plegridy® - Patientbroshyr - Franska

Ladda ner PDF

Plegridy® - Patientbroshyr - Polska

Ladda ner PDF

Plegridy® - Patientbroshyr - Serbokratiska

Ladda ner PDF

Tecfidera® - Startmapp

Mapp med informationsmaterial kring det som en patient som använder TECFIDERA kan behöva.

Tysabri® - Till dig som får behandling med Tysabri® (natalizumab) vid skovvis förlöpande MS - Polska

Patientbroschyr om MS och Tysabri, med en kort bakgrund till sjukdomen och information om Tysabri.

Ladda ner PDF

Tysabri® - Till dig som får behandling med Tysabri® (natalizumab) vid skovvis förlöpande MS - Engelska

Patientbroschyr om MS och Tysabri, med en kort bakgrund till sjukdomen och information om Tysabri.

Ladda ner PDF

Tysabri® - Till dig som får behandling med Tysabri® (natalizumab) vid skovvis förlöpande MS - Spanska

Patientbroschyr om MS och Tysabri, med en kort bakgrund till sjukdomen och information om Tysabri.

Ladda ner PDF

Tysabri® - Till dig som får behandling med Tysabri® (natalizumab) vid skovvis förlöpande MS - Franska

Patientbroschyr om MS och Tysabri, med en kort bakgrund till sjukdomen och information om Tysabri.

Ladda ner PDF

Tysabri® - Till dig som får behandling med Tysabri® (natalizumab) vid skovvis förlöpande MS - Kurmanji

Patientbroschyr om MS och Tysabri, med en kort bakgrund till sjukdomen och information om Tysabri.

Ladda ner PDF

Tysabri® - Till dig som får behandling med Tysabri® (natalizumab) vid skovvis förlöpande MS - Farsi

Patientbroschyr om MS och Tysabri, med en kort bakgrund till sjukdomen och information om Tysabri.

Ladda ner PDF

Tysabri® - Till dig som får behandling med Tysabri® (natalizumab) vid skovvis förlöpande MS - Arabiska

Patientbroschyr om MS och Tysabri, med en kort bakgrund till sjukdomen och information om Tysabri.

Ladda ner PDF

Tysabri® - Till dig som får behandling med Tysabri® (natalizumab) vid skovvis förlöpande MS - Serbokratiska

Patientbroschyr om MS och Tysabri, med en kort bakgrund till sjukdomen och information om Tysabri.

Ladda ner PDF

Antal beställda varor: 0


I enlighet med dataskyddslagstiftning hanterar Biogen Sweden AB Kanalvägen 10A, 194 61 Upplands Väsby ("Biogen") de personuppgifter vi samlar in från dig via materialbeställningstjänsten för att kunna administrera din beställning samt ge eventuell återkoppling. Sådan insamling är nödvändig för att förse dig med denna tjänst och vår behandling baseras på ditt medgivande. Vid behov kan Biogen överföra dina personuppgifter till andra företag i koncernen och kan även anlita tredjepartsleverantörer av tjänster (t. ex. IT-leverantörer) för att behandla dina personuppgifter för Biogens räkning. Sådana parter kan vara lokaliserade utanför Europa, men Biogen kommer att se till att alla mottagare är bundna av avtal (t. ex. genom standardklausuler) och/eller lagstadgade krav i enlighet med dataskyddslagstiftning. Biogen behåller inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlas in. Du kan kontakta Biogen om du vill få tillgång till dina personuppgifter eller få information om de personuppgifter som Biogen har om dig. Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter av legitima skäl och du kan också begära rättelse eller radering av uppgifterna. Om du anser att det är nödvändigt, har du också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsombudet på privacy@biogen.com

Avonex® Rx F (interferon beta-1a) L03AB07 SPC 09/2019
Indikation: För behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Avonex är också indicerat för behandling av patienter som har upplevt en enda demyeliniseringsepisod med en aktiv inflammationsprocess om den är allvarlig nog att motivera behandling med intravenösa kortiokosteroider, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienten bedöms uppvisa hög risk för att utveckla skovvis förlöpande MS.
Dosering vuxna: Den rekommenderade dosen för behandling av skovvis förlöpande MS är 30 mikrogram (0,5 ml lösning) injicerat intramuskulärt (i.m) en gång per vecka.
Graviditet: Användning av Avonex kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.
Amning: Avonex kan användas under amning.
Förpackning Injektionsvätska, lösning, 30 mikrogram 4x0,5 ml förfylld injektionspenna.
För mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se
Biogen-13045 Oktober 2019

Fampyra® (fampridin) Rx F N07XX07 SPC 07/2020.
Indikationer:Fampyra är indicerat för förbättring av gångförmågan hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7).
Dosering: Den rekommenderade dosen är en 10 mg-tablett två gånger dagligen, som tas med 12 timmars mellanrum (en tablett på morgonen och en tablett på kvällen). Fampyra ska inte administreras oftare eller vid högre doser än rekommenderat. Tabletterna ska tas utan mat. Om ingen förbättring observeras ska Fampyra sättas ut.
Graviditet: Fampyra bör unvikas under graviditet.
Amning: Fampyra rekommenderas inte under amning.
Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Samtidig behandling med andra läkemedel som innehåller fampridin (4-aminopyridin). Patienter med tidigare kramper i anamnesen eller som för närvarande har kramper. Patienter med måttligt och svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <50 ml/min). Samtidig användning av Fampyra och läkemedel som hämmar den organiska katjontransportören 2 (OCT 2) till exempel cimetidin.
För ytterligare information om förpackningar, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, www.fass.se.
Biogen-34717 September 2020

Plegridy® Rx F (peginterferon beta-1a) L03AB13 SPC 09/2019
Indikation: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS.
Dosering: Den rekommenderade dosen för behandling är 125 µg (0,5 ml lösning) injicerat subkutant varannan vecka.
Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat..
Amning: Plegridy kan användas under amning.
Biverkningar: De vanligaste biverkningar är reaktioner vid injektionsstället och influensaliknande symtom.
Förpackningar: Lösning i förfylld injektionspenna. Startpack (63 µg / 94 µg) och underhållsdos 125 µg.
För mer information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, dosering och pris vänligen se www.fass.se
Biogen-11571 Februari 2020

TECFIDERA®, (dimetylfumarat), Rx F, L04AX07, Enterokapsel 120/240mg, SPC 01/2020.
Indikation: Vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros.
Varningar & försiktighet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Sällsynta fall av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) har förekommit.
Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Tecfidera efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
För ytterligare information om förpackningar, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se.
Biogen-19321 Januari 2020

Tysabri® Rx F (natalizumab) ATC kod: L04AA23
Baserad på SPC 04/2020
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Indikation: I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT.
Förpackning, dosering: 300 mg koncentrat till infusionsvätska. Administreras som intravenös infusion en gång var 4:e vecka
Kontraindikationer: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden.
Graviditet och amning: Vid graviditet bör utsättning av TYSABRI övervägas. Risk-nyttabedömning av behandling med TYSABRI under graviditet ska göras utifrån patientens kliniska status och risken för återkommande sjukdomsaktivitet vid utsättning av läkemedlet. Amning ska avbrytas under behandling.
Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Riskfaktorer för PML är behandlingens varaktighet, användning av immunosuppressiva läkemedel före behandling med TYSABRI och förekomst av anti-JCV antikroppar. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML.
För information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, dosering, pris och förpackning se www.fass.se.
Biogen-31823 November 2019